Co je účetnictví?

Definice účetnictví
Definic účetnictví bychom nalezli mnoho, proto uvedu jen pár příkladů. Kterou z těchto definic si zapamatujete, je opravdu na Vás, protože všechny definice jsou pravdivé. :)

  • Účetnictví je činnost vedoucí k zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

  • Účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách.

  • Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách.

Základním předpisem pro vedení účetnictví je:


Zákon o účetnictví č. 563 z r. 1991
Najdete v něm vše, co se účetnictví týká např. kdo musí vést účetnictví, dále účetní doklady, účetní knihy,účetní uzávěrky, způsoby ocenění majetku, inventarizace, pokuty za poručení učetních předpisů apod.
 

  • zákon o účetnictví
  • české účetní standardy
  • sdělení ministerstva financí, které reaguje na aktuální problémy

Účetnictví má několik zásad, které je nutné dodržovat. Tedy musíme:
1) účtovat správně
2) účtovat průkazně (tzn. ke všemu musíme mít účetní doklady)
3) účtovat úplně
4) účtovat v české měně
5) účtovat ode dne vzniku do zániku
6) účetnictví vést jako celek
7) dodržovat zásadu opatrnosti - (tzn. měli bychom věrně zobrazovat skutečnost)
8) dodržovat zásadu bilanční kontinuity (tzn. počáteční stav aktiv a pasiv se musí rovnat konečnému stavu z předchozího období)


Účetní období
Účetní období je období, kdy vedeme účetnictví. Tzn. vždy musíme mít nějaký "začátek" a nějaký "konec". Máme dva druhy účetního období, které si můžeme sami zvolit - takové které nám prostě bude více vyhovovat.

1) kalendářní rok - tedy od ledna do prosince
2) hospodářský rok - např. školy od září do srpna