Účet 343

Pro účtování DPH u plátce máme speciální účet ve třetí skupině - zúčtovací vztahy, účet 343, který se samozřejmě jmenuje Daň z přidané hodnoty.
Tento účet je velice speciální, neboť nelze říct, zda je aktivní nebo pasivní, a kde najdeme počáteční stav, který je vždy nulový.

Konečný stav závisí na tom, zda v daném období převažuje daň na vstupu nebo na výstupu.Výsledek se zjistí porovnáním daně na vstupu a výstupu. Když převyšuje strana MD, jde o nadměrný odpočet, kdy peníze vrací finanční úřad. Pokud převyšuje strana D, jde o daňovou povinnost. Vzniká závazek zaplatit finančnímu úřadu.

Daňové přiznání
Sestavuje se:
a) měsíčně
b) čtvrtletně
A to podle výše obratu účetní jednotky.

Měsíčně - obrat musí být více než 10 milionů
Čtvrtletní nebo měsíční - více než 2 miliony
Čtvrtletní - obrat musí být 0 - 2 miliony

Plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání na tiskopisu předepsaném Ministerstvem financí, a to i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost.

Zaúčtování odvodu DPH
343/221 nebo 343/211

Zaúčtování nadměrného odpočtu
221/343 nebo 211/343


Příklad 26
Vypočítejte a zaúčtujte. Použijte účet 221.
1)


2)

 

Správné odpovědi najdete: klíč