Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek (DM)

DM je majetek, jehož použitelnost je delší než 1 rok.
DM svoji podobu nemění jednorázově, ale postupným opotřebením (odpisy).

Pořízení DM
- pořizuje se za tzv. pořizovací cenu, která se skládá z nákupní ceny a dalších nákladů, které s pořízením souvisí. Je to například doprava, montáž, případně clo.

PC(pořizovací cena)= CP(cena pořízení) + vedlejší náklady

- během používání DM může dojít k ztv. technickému zhodnocení - nástavba, přístavba, rekonstrukce a modernizace majetku v součtu za rok nad 40 000 Kč.

Způsoby, jak DM pořídit:
1) vlastní činnost
2) dodavatel
3) pronájem (leasing)
4) dar
5) vklad společníka
6) přeřazení z osobního užívání do podnikání


Členění:
- dlouhodobý hmotný majetek
- dlouhodobý nehmotný majetek
- dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) dále členíme na:
- movitý (stroje, zařízení.. jež jejich použitelnost je delší než 1 rok a částka přesáhne 40 000Kč)
- nemovitý (pozemky, budovy.. vše, co je pevně spojeno se zemí bezohledu na cenu!)
- trvalé porosty
- technické zhodnocení

Zákon o daních z příjmů určuje hranici pro DHM, a to 40 000Kč.

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
Do DNM řadíme:
- software
- autorská práva
- know-how
- patenty
- licence
Stejně jako u DHM je i u DNM stanovena hranice, a to 60 000Kč.

Dlouhodobý finanční majetek (DFM)
Do DFM řadíme:
- dlouhodobé cenné papíry


Důležité!
Dlouhodobý majetek = AKTIVA


Příklad 2:

Určete, zda se jedná o DM hmotný, nehmotný nebo finanční a nebo ho do DM zařadit nelze. V případě DHM stanovte, zda jde o movitost nebo nemovitost.

1) Stroj v hodnotě 62 000Kč.
2) Software v hodnotě 20 000Kč.
3) Dřevěná budova na nářadí v hodnotě 30 000Kč.
4) Cenný papír jehož použitelnost je delší než 1 rok v hodnotě 2 000Kč.
5) Automobil v hodnotě 320 000Kč.
6) Peníze na běžném účtě ve výši 10 000Kč.
7) Licence v hodnotě 70 000Kč.

 

Správné odpovědi najdete: Klíč