Evidence majetku a závazků

Jak už jste asi zjistili, v účetnictví se musí prostě všechno zachytit. A tak je nutné, pro dokonalou přehlednost evidovat vlastní majetek i závazek. A to zejména:
- Dlouhodobý hmotný majetek
- Zásoby (především materiál)
- Pohledávky a závazky

Ke všem evidencím se postupně dostaneme, nyní se budeme věnovat pouze evidenci pohledávek a závazků.

Kniha pohledávek a závazků
Tuto knihu si podnikatel vede kvůli tomu, aby měl přehled o tom, kolik a kdo mu dluží nebo kolik a komu dluží on sám. Tuto knihu nebo spíše knihy vytváříme většinou pomocí faktur, a proto se jim říká Kniha faktur vydaných a přijatých.

Co taková kniha obsahuje?
1) Datum přijetí nebo vydání faktury
2) Číslo faktury (u dodavatelů většinou i nějaké interní značení)
3) Popis účetního případu (firma nebo dodavatel/odběratel)
4) Částka
5) Datum splatnosti
6) Datum úhrady
7) Číslo dokladu, kterým byla faktura uhrazena

Popřípadě může mít další náležitosti jako jsou poznámky a podobně. To už záleží na účetní jednotce, co si chce ještě zaznamenat.

Nyní si ukážeme na příkladě, jak taková kniha vypadá a funguje.

1.1.2011
Vystavili jsme fakturu č.f/2011001 panu Ing. Janu Volskému za nákup nábytku v hodnotě 62 000 Kč. Datum splatnosti 14.1.2011

Firma ŽIDLIČKA, s. r. o. nám zaslala fakturu č.5/2011 za dodané židle v hodnotě 24 000 Kč. Datum splatnosti je 14.1.2011

2.1.2011
Pan Jaroslav Velký dodal 2 stoly v hodnotě 10 000 Kč. Faktura č. 003/2011. Splatnost dne 11.1.2011

Firma SKŘÍŇE, a.s. zaslala fakturu č. F/0072011 na skříně v hodnotě 32 000 Kč se splatností 16.1.2011

OÁZA, s. r. o. nakoupila nábytek v hodnotě 35 000 Kč. Vystavili jsme fakturu č. f/2011002. Datum splatnosti 16.1.2011

Fakturu č. f/2011003 jsme zaslali za nákup nábytku paní Aleně Veselé, se splatností 16.1.2011 a v hodnotě 12 000 Kč.Úhrady faktur
Výpis z BÚ č.1- 9.1.2011 - úhrada faktury č. 003/2011, částka 10 000 Kč.

Výpis z BÚ č.2 - 10.1.2011 - převod ve prospěch Vašeho účtu J. Volský, částka 62 000Kč.

Výpis z BÚ č.3 - 12.1.2011 - úhrada faktury č.5/2011, částka 24 000 Kč. Převod ve prospěch Vašeho účtu A. Veselá, částka 12 000 Kč.

PPD č.1 - 15.1.2011 - zaplaceno od OÁZA, s. r. o., částka 35 000 Kč.

VPD č.1 - 16.1.2011 - zaplaceno firmě SKŘÍŇE, a.s. faktura č.F/0072011, částka 32 000 Kč.


Nejdříve v okamžiku příchozí či odchozí faktury, zapisujeme do knih.

Kniha vydaných faktur(odběratelé)

Datum Č.faktury  Odběratel  Částka Datum splatnosti Úhrada dne č. dokladu
1.1.11 f/2011001 Ing. Jan Volský 62 000 14.1.11    
2.1.11 f/2011002 OÁZA, s.r.o. 35 000 16.1.11    
2.1.11 f/2011003 Alena Veselá 12 000 16.1.11    

Kniha přijatých faktur(dodavatelé)


Datum Č.faktury interní č. Dodavatel  Částka Datum splatnosti Úhrada dne č. dokladu
1.1.11 5/2011 F1 ŽIDLIČKA, s. r. o. 24 000 14.1.11    
2.1.11 003/2011 F2 Jaroslav Velký 10 000 11.1.11    
2.1.11 F/0072011 F3 SKŘÍŇE, a.s. 32 000 16.1.11    


V momentě, kdy příjdou výpisy nebo pokladní doklady, tak zapisujeme kolonku úhrada dne a číslo dokladu.


Kniha vydaných faktur(odběratelé)


Datum Č.faktury  Odběratel  Částka Datum splatnosti Úhrada dne č. dokladu
1.1.11 f/2011001 Ing. Jan Volský 62 000 14.1.11 10.1.11 b/2
2.1.11 f/2011002 OÁZA, s.r.o. 35 000 16.1.11 15.1.11 P/1
2.1.11 f/2011003 Alena Veselá 12 000 16.1.11 12.1.11 b/3

Kniha přijatých faktur(dodavatelé)


Datum Č.faktury interní č. Dodavatel  Částka Datum splatnosti Úhrada dne č. dokladu
1.1.11 5/2011 F1 ŽIDLIČKA, s. r. o. 24 000 14.1.11 12.1.11 b/3
2.1.11 003/2011 F2 Jaroslav Velký 10 000 11.1.11 9.1.11 b/1
2.1.11 F/0072011 F3 SKŘÍŇE, a.s. 32 000 16.1.11 16.1.11 V/1

 


Příklad 20

Zaúčtujte všechny účetní případy, pouze deníkovou formou!
Pozn. Všechen nábytek považujeme za zboží a zboží účtujeme rovnou na účet 132.


Příklad 21

Vytvořte knihu faktur vystavených a přijatých.
Pozn.Nezapomeňte, že v knize jsou vždy účetní případy seřazeny podle data!

1.1.2011 jsme vystavili fakturu č. f/001 panu Pavlovi Valentovi za nákup zboží v hodnotě 13 500 Kč. Datum splatnosti 10.1.2011.

8.1.2011 jsme vystavili fakturu č. f/003 firmě EMOK, s. r. o., se splatností 18.1. 2011 v hodnotě 54 000 Kč.

5.1.2011 přijatá faktura č. 005/2011 za poradenství v hodnotě 14 000 Kč od firmy PORADENS, a.s, splatnost 17.1.2011

3.1.2011 faktura č.012/2011 od dodavatele pana Mgr. Aloise Rychlého za materiál v hodnotě 31 850 Kč, datum splatnosti 14.1.2011.

6.1. 2011 jsme vystavili fakturu č.f/002 v hodnotě 26 000 Kč za prodané zboží firmě AQUAPARK. Splatnost 16.1.2011

Úhrady faktur
Výpis z BÚ č.1 - 10.1. - převod ve prospěch účtu od P. Valenty 13 500 Kč.
VPD č. 1. - 12.1. - zaplaceno panu Mgr. Aloisi Rychlému 31 850 Kč.
Výpis z BÚ č.2 - 13.1. - převod ve prospěch účtu od EMOK, s. r. o. 54 000 Kč.
Výpis z Bú č.3 - 15.1. - převod ve prospěch účtu od AQUAPARK 26 000 Kč.
Výpis z BÚ č. 4 - 16.1. - zaplaceno firmě PORADENS, a.s.

 

Správné odpovědi najdete: klíč