Podnikání, podnikatel

Slovo podnikatel jste jistě všichni slyšeli. Dokonce i na tomto webu jsem toto slovo několikrát zmínila. Představu, jak takový podnikatel a podnikání má tedy každý, ale každý už nezná přesnou definici těchto dvou slov.

Podnikání
"Podnikáním se ve smyslu obchodního zákoníku rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku."1

Př.1. Pan Koutný je zaměstnancem ve firmě, která opravuje sekačky na trávu. Ve svém volném čase prodal svému sousedovi sekačku na trávu, kterou sám vyrobil.

Otázkou je, zda pan Koutný podniká, když provedl činnost samostatně a za účelem zisku?

Pokud jste si řekli, že ano. (pan Koutný podniká), Vaše odpověď není správná! Pan Koutný sice dosáhl zisku a činnost provedl samostatně, ale jeho činnost není soustavná (tedy pravidelně každý den v týdnu). Dále pan Koutný nemá živnostenské oprávnění na výrobu sekaček.

Př. 2. Paní Veselá založila neziskovou organizaci na pomoc opuštěných dětí.
Ani v tomto případě paní Veselá nepodniká, neboť ze své práce nemá žádný zisk.

Podnikatel
"Podnikateli jsou:
a) osoby zapsané v obchodním rejstříku,
b) osoby, které podnikají na základě živnostenského oprávnění,
c) osoby, které podnikají na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
d) fyzické osoby, které provozují zemědělskou výrobu a jsou zapsány do evidence podle zvláštního zákona.

Všechny osoby, které je možno zařadit do výše uvedených kategorií a podléhají příslušným ustanovením zákona o účetnictví, se nazývají účetními jednotkami."1Zdroj 1:RYNEŠ, Petr.Podvojné účetnictví a účetní závěrka.10. aktual. vyd.Praha: ANAG. 2010. 987 s. ISBN 978-80-7263-580-1. (str.25)