Valutová pokladna

Valuty, devizy.. už jste to určitě někde slyšeli, ale v podstatě nevíte, co to je?

Je to jednoduché. Valuty jsou peníze v cizí měně v hotovosti. Devizy jsou pak také peníze v cizí měně, ale na bankovním účtu.

 

Valutovou pokladnu budete muset mít, pokud obchodujete se zahraničím a Váš dodavatel nebo odběratel chce obchodovat v cizí měně.

 

Účetní jednotka, jež obchoduje v cizí měně, si stanoví, jaký kurz bude používat k přepočtu na korunovou hodnotu.

Může si vybrat ze 3 možností:

1) Aktuální denní kurz vyhlašovaný Českou národní bankou (ČNB) (najdete na www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp )

Při použití aktuálního kurzu je důležité, aby se účetní jednotka rozhodla, zda bude používat kurz z předchozího dne nebo počká, až ČNB vyhlásí nový denní kurz. Jelikož ten se vyhlašuje až v 14:30, je praktičtější používat kurz z předchozího dne. Některé účetní jednotky však účtují po větších dávkách, např. po měsíci, není pak problém použít kurz po 14:30 hod.

 

2) Pevný kurz

Účetní jednotka si stanoví kurz po určitou dobu. Tato doba nesmí být delší, jak účetní období. Tzn. účetní jednotka si stanoví dobu, po kterou bude používat stejný (pevný) kurz např. měsíc, čtvrt roku atd. Nesmí však přesáhnout účetní období (tedy jeden rok) a platí od 1.dne účetního období po poslední den účetního období.

Př. 1. ledna byl stanoven ČNB kurz 28Kč za 1 euro. Účetní jednotka si stanovila, že bude používat pevný kurz po celé účetní období, tedy rok.Tento kurz bude platit od 1. 1. do 31.12.

Tento vnitřní předpis může účetní jednotka během roku měnit. Pokud by došlo k devalvaci či revalvaci měny, pak musí pevný kurz účetní jednotka změnit vždy!

 

3) Kurz, za které byly valuty prodány či koupeny

 

K přepočtu může docházet okamžitě (viz 1) nebo na konci rozvahového dne či na konci účetního období (31.12. - pokud je účetní období kalendářní rok).

 

K dalšímu a hlubšímu studiu doporučuji tento článek: https://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d9911v12788-uctovani-v-cizich-menach-a-problemy-s-tim-spojene/?search_query=

 

Účetní jednotky si většinou zvolí pro valutovou pokladnu pevný kurz. Aktuální denní kurz se většinou používá při účtování o majetku. Avšak opravdu záleží na dané účetní jednotce, jak se rozhodne.

 

 Účtování a vedení valutové pokladny

Každá cizí měna má svoji vlastní valutovou knihu (pokladnu). Do každé valutové pokladny píšeme částky v cizí měně a následně zapisujeme přepočtenou korunovou hodnotu do finančního účetnictví.

 

Zde je ukázka valutové pokladny - EURA

Datum Popis operace Příjem EUR Výdej EUR Konečný zůstatek EUR
1.1. Počáteční stav     300
3.2. Nákup valut 2 000   2 300
19.2. Uhrazena faktura za zboží z Německa   500 1 800

 

Kurzové rozdíly se během účetního období účtují následovně:

1) Kurzový zisk - účet 663

např. 311/663

 

2) Kurzová ztráta - účet 563

např. 563/311

 

Kurzové rozdíly se na konci účetního období účtují následovně:

Na konci účetního období k rozvahovému dni se částky (zůstatky) znovu přepočítávají podle aktuálního kurzu z ČNB.

1) Kurzový zisk - též účet 663

Ale! zaúčtuje se již do pokladny  - 211/663

 

2) Kurzová ztráta - též 563

Ale! zaúčtuje se ztráta do pokladny 563/211

 

Příklad

Naše firma KOKO, a.s. prodává své zboží zahraniční firmě Hug.s.r.o. Vystavili jsme fakturu v hodnotě 500 EUR. Používáme denní kurz ČNB, který byl 25Kč/EUR. Firma Hug, s.r.o. zaplatila za několik dní naši pohledávku. Denní kurz byl 26Kč/EUR.

1.

1)Zaúčtujeme  FAV 500 EUR

Vynásobíme částku 500 EUR x 25Kč = 12 500 Kč

2) Nyní zaúčtujeme částku 12 500 Kč  - 311/602

 

2.

1) Přijali jsme peníze v hotovosti (PPD)

Zjistíme částku 500 EUR x 26Kč = 13 000 Kč

2) Nyní zaúčtujeme částku 13 000 - 211/311

 

3.

Vyúčtování kurzového rozdílu

1) Vypočteme: 13 000(dostali jsme) - 12 500(vydali jsme FAV) = 500Kč 

Kurzový zisk = 500Kč

Zaúčtujeme: 500Kč - 311/663

 

4.

Na konci účetního období např. k rozvahovému dni zaúčtujeme podle aktuálního denního kurzu, který je 27Kč

12500 - 500 x 27 = 1000

Kurzová ztráta = 1000 Kč 563/211

 

Stejným způsobem budeme účtovat na devizovém účtu...

 

 

 

Příklad 37

Firma ABC (neplátce DPH) obchoduje se Slovenskou firmou  GLOGLO (náš odběratel) a s anglickou firmou JEANS (dodavatel). S anglickou firmou obchoduje nově. Se Slovenskem obchoduje již druhým rokem, a tak na valutové pokladně EUR zůstalo 3 520 EUR. Účetní jednotka si vnitřním předpisem stanovila, že bude používat aktuální denní kurz ČNB z předchozího dne.

Valutová pokladna pro eura - účet 211.1

Valutová pokladna pro libry - účet 211.2

 

1) Zaúčtujte účetní případy během roku

2) Veďte valutové pokladny 

3) Přepočítejte zůstatky na pokladnách na konci účetního období (kurz 34,70 Kč/GBP, 24,90Kč/GBP) a zaúčtujte

 

1)  1.1. PPD Nákup valut (liber) z BÚ (kurz ČNB 34,60Kč/GBP)  - 1000 GBP

2)  1.1. FAV za prodané zboží firmě GLOGLO (kurz ČNB 25,20Kč/EUR) 300 EUR

3)  a) 2.1. BÚ vyúčtování výběru z korunového účtu (kurz banky 34,50Kč/GBP)  1000 GBP

3)  b) ?

4) a) 21.1. PPD Firma GLOGLO zaplatila za zboží (kurz ČNB 25,30/EUR) 300 EUR

4) b) ?

5) 8. 2. FAP za materiál od firmy JEANS (kurz 34,80Kč/GBP) 800 GBP

6) a) 21.2. VPD zaplaceno za materiál (kurz 34,90Kč/GBP) 800 GBP

6) b) ?

 

Správné odpovědi najdete:klíč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,